Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, Eşya Hukukunun taşınır mallar ile birlikte konusunu oluşturan bir kısmıdır. Ancak gayrimenkul hukuku uygulama bakımından oldukça geniş bir alana sahiptir.  Eşya üzerinde doğrudan hakimiyet sağlayan haklara “aynî haklar” denir. Eşya hukukunun temel konusunu ayni haklar teşkil eder. Prensip itibariyle eşya üzerindeki hakimiyet “fiili hakimiyettir” ve buna “zilyetlik denir”. Zilyetliğin, taşınır adı verilen taşınabilir eşya üzerindeki hakimiyeti ve özellikle hakimiyetin dayandığı ayni hakkı açıklamadaki yeterliliği, taşınmaz adı verilen taşınamayan eşyada gösteremeyişini göz önünde tutan bazı hukuk düzenleri zilyetliğin taşınırdaki durumunu ifa etmek üzere taşınmazlarda “Tapu Sicili” adı verilen sistemi kabul etmişlerdir.

Eşya hukukunun konusunu “ayni haklar”, “zilyetlik” ve “tapu sicili” kurumları oluşturur.

Gayrimenkul Hukuku’nun kaynakları;

Temel kaynak “Medeni Kanun”dur.Bazı özel kanunlar da eşya hukukuna kaynaklık etmektedir.

  • Kadastro ve tapu tahriri kanunu
  • Tapu kanunu
  • Taşınmaz zilyetliğine yapılan tecavüzün önlenmesi hakkında kanun
  • Kat mülkiyeti kanunu
  • Orman köylüsünün kalkınma ve desteklenmesine ilişkin kanun
  • Orman kanunu
  • Arsa Ofisi kanunu
  • Yargıtay İçtihatları

2019 © tahirmuratsakakli | Tüm Hakları Saklıdır